:شما اینجا هستید

طرح تعیین و ارتقا سطح

خیاط لباس زیر زنانه -سوتین و سوتیس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نام دپارتمان: طراحی و دوخت
نام گروه آموزشی:


کد دپارتمان:
5
کد level:
2
کد دوره
27


عنوان دوره : خیاط لباس زیر زنانه (سوتین و سوتیس)
شناسه دوره
5227


تعداد ساعت نظری دوره :   40
تعداد ساعت عملی : 80


واحدهای درسی دوره
ساعت نظری
ساعت عملی
جمع ساعت
رسم الگوی پایه سوتین
8
16
24
مدلسازی الگوی سوتین
8
16
24
رسم الگوی پایه سوتیس (شورت)
2
4
6
مدل سازی الگوی سوتیس
8
16
24
رسم الگوی ملزومات سوتین
2
4
6
رسم الگوی ملزومات سوتیس
2
4
6
دوخت سوتین و سوتیس
8
16
24
دوخت ملزومات سوتین و سوتیس
2
4
6
جمع ساعت
40
80
120
شهریه آموزش هر ساعت نظری:    12.000ريال
شهریه آموزش هر ساعت عملی:   24.000ريال

شهریه آزمون نظری:   ريال
شهریه آزمون عملی:   ريال